VERKSAMHETESBESKRIVNING

Översikt

 

Bolaget bildades 1989 och har sitt säte i Helsingborg.

Föremålet för Bolagets verksamhet är att äga och förvalta

aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är inriktat mot svenska fastigheter med

fokus på Skåne, men äger även fastigheter i övriga delar

av landet. Fastighetsbeståendet utgörs både av bostäder

och kommersiella fastigheter, med mål att växa både

organiskt och genom förvärv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt prospekt daterat den 30 maj 2014 ska Amasten

Holding AB (publ) (”Amasten”) långsiktigt förvalta

fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera både

driftkostnader och förvaltningskostnader. Amasten ska

också förvärva fastigheter med god utvecklings- och

förädlingspotential för att avyttra dem när förädling är

fullbordat, i syfte att skapa likviditet för ytterligare förvärv

av fastigheter med goda kassaflöden eller utvecklingspotential.

Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet

de kommande åren, men avser även växa organisatoriskt,

och då i synnerhet via eventuella övertag av befintliga

organisationer i samband med framtida fastighetsförvärv.

Amasten är noterat på NASDAQ OMX First North

och ägs till 13 procent av Melitho.

 

 

Affärsidé

 

Melithos affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla

fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter

och stabil hyresmarknad. Melitho investerar i både

bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget

ska både förvärva fastigheter för långsiktigt utvecklande

med syfte att förvalta och höja fastighetsintäkterna och

således även höja värdet på fastigheterna samt förvärva

fastigheter med syfte att förädla och höja värdet för att

sedan avyttra.

 

 

Mål

 

Melitho har som mål att på ett ansvarfullt sätt och med

ett långsiktigt perspektiv förvärva, förvalta och förädla

fastigheter. Målet är att hyresgästerna ska trivas och må

bra i Melithos fastigheter, för att med hög kundnöjdhet

vara ett välmående och framgångsrikt fastighetsbolag.

Bolaget har också som mål att med ett stabilt kassaflöde

kunna utöka sin fastighetsportfölj utav fastigheter med

god utvecklingspotential.

 

 

Strategi

 

Melitho har valt att ha en lågriskstrategi då företaget

befinner sig i en uppbyggnadsfas. Fokus ligger på att

förvärva fastigheter med stabila kassaflöden för att sedan

kunna förädla dessa fastigheter och höja intäkterna.

Bolaget har valt att fokusera på fastigheter i små till medelstora

svenska städer där utvecklingspotentialen är god.

I takt med att bolaget växer och kassaflödet ökar kommer

Bolaget att förvärva nya fastigheter löpande med mål att

i framtiden även öka andelen kommersiella fastigheter i

sin portfölj.

 

 

Vision

 

Melitho har som vision att med en bred portfölj, gott

bemötande, kunskap och engagemang bli en av de

ledande fastighetsaktörerna i segmentet små till medelstora

städer i Sverige. När de stora aktörerna tar sig an

Sveriges storstäder kommer Melitho att nischa in sig på

förvärv och förädling i de mindre städerna och kunna

erbjuda högre direktavkastning med lägre risk.

 

 

Finansiella mål

 

– En avkastning på eget kapital på 10-12 procent per år

under en femårsperiod.

– En belåningsgrad som långsiktigt ska understiga 70

procent.

– En ränteteckningsgrad på räntebärande finansiering

som långsiktigt skall överstiga 150 procent

Melitho AB

Besöksadress: Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg

Telefon: 042-12 63 90 E-mail: info@melitho.se