Bolagsordning för Melitho AB (publ)

 

 

§1 Firma

 

Bolagets firma är Melitho AB (publ).

 

 

§2 Säte

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg.

 

 

§3 Verksamhet

 

Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

 

 

§4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

 

 

§5 Antal aktier

 

Bolaget skall ha lägst 11 000 och högst 44 000 aktier.

 

 

§6 Styrelse

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

 

 

§7 Revisor

 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses.

 

 

§8 Kallelse till bolagsstämma

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt annons i Dagens Industri.

 

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

 

Bolagsordning_Melitho

 

 

§9 Närvaro vid bolagsstämma

 

Även den som inte är aktieägare skall ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

Aktieägare har rätt att delta i bolagsstämma genom datoruppkoppling. Även den som inte är aktieägare har rätt att på detta sätt följa förhandlingarna vid stämman.

 

 

§10 Ärenden på årsstämma

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10.Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

 

§11 Räkenskapsår

 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 jan - 31 dec.

 

 

§12 Samtyckesförbehåll

 

Den som avser att överlåta en aktie skall ansöka om samtycke hos bolagets styrelse. Frågan om samtycke skall prövas av bolagsstämman.

Bolagets samtycke krävs för samtliga överlåtelser.

Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är, och om överlåtaren vill att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall då ange samtliga villkor för överlåtelsen.

Samtycke kan ges för ett mindre antal aktier än vad ansökan om samtycke omfattar.

Om bolaget vägrar samtycke skall bolaget ange skäl för det, och om överlåtaren begärt det, anvisa en annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.

Lösenbeloppet skall fastställas av årsstämman.

Bolaget skall meddela beslut i fråga om samtycke inom från behörig ansökan om samtycke.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke får väcka talan inom 1 månad från det att bolagets beslut i frågan om samtycke skickades till överlåtaren. Om tvist uppkommer skall denna avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).

Aktier som överlåts till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom 1 månad från den tidpunkt då

2(4)

priset för aktierna blev bestämt.

 

 

§13 Förköpsförbehåll

 

Den som avser att överlåta en aktie skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall aktieägaren ange de villkor som han eller hon ställer för förköp.

Ett erbjudande om förköp skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Förköpsberättigade är de aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för erbjudandet.

När anmälan gjorts, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Förköpsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av förköpssrätten, anmäla detta till bolagets styrelse inom , räknat från anmälan till styrelsen om förköp.

Anmäler sig flera förköpsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas mellan dem, som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet skall fastställas av årsstämman.

Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens, får den som begärt förköp väcka talan inom från den dag förköpsanspråket framställdes. Om tvist uppkommer skall denna avgöras av

Aktier som förköps skall betalas inom från den tidpunkt då priset blev bestämt.

 

 

§14 Hembud

 

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

 

Ett erbjudande om hembud skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

 

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom , räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

 

För aktie som hembjuds skall lösenbeloppet fastställas av årsstämman.

 

Om tvist uppkommer om lösningsrätt av aktie, eller om lösenbeloppets storlek, skall tvisten avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116). Den som har begärt inlösen skall väcka talan inom 1 månad från den dag lösningsanspråk framställdes.

 

Lösenbeloppet skall betalas inom 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

 

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

 

 

Melitho AB

Besöksadress: Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg

Telefon: 042-12 63 90 E-mail: info@melitho.se